Payroll Contact Info

Jennifer Cramer, NFTA Payroll Accountant
716-855-7255

Gregory Beckwith, NFTM Sr. Payroll Accountant
716-855-7349

Jennifer McKinney, NFTM Payroll Accountant
716-855-7292

Rikki Vinovrski, NFTM Assistant Payroll Accountant
716-855-7495

Susan Leeder, Payroll Manager                                                          716-855-7496